Advisory Committee

Er. Halkude Shashikant

Er. Halkude Shashikant :
Qualification: M.Tech., Ph.D.
Date of Birth: ---
Contact: 2341356
Email: halkude60@gmail.com
Blood Group: ---
Residence: P.No. 78, Vishal Nagar, Jule Solapur, Vijapur Road, Solapur.

Er. Chitari Gokul Narayanrao

Er. Chitari Gokul Narayanrao :
Qualification: B.E. Civil, (Env.)
Date of Birth: 19-09-1965
Contact: 9823112151
Email: envirosafe.consultants@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: 3, Ganga Building, Amrut Nagar, Vijapur Road, Solapur.

Er. Furde Sunil Uttamrao

Er. Furde Sunil Uttamrao :
Qualification: B.E. Civil
Date of Birth: 10-07-1967
Contact: 9822035145
Email: furdeconstructions@gmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: Furde Complex, Near Jam Mill, Damani Nagar, Solapur 1.

Er. Dhonsale Vaibhav M.

Er. Dhonsale Vaibhav M. :
Qualification: B.E. Civil, M.I.E., F.I.V.C.E.
Date of Birth: 07-09-1970
Contact: 9422066556
Email: vaibhavdhonsale@gmail.com
Blood Group: O+ve
Residence: A/1, Parijat Apartment, Hotgi Road, Solapur 3.

Er. Toravi Prakash Sharnappa

Er. Toravi Prakash Sharnappa :
Qualification: B.E. Civil, AMIE, CE
Date of Birth: 17-08-1970
Contact: 9822347073
Email: tprakash09@rediffmail.com
Blood Group: B+ve
Residence: B.No.20, Chaitanya Nagar, New Bharati Vidyapeeth,
Bijapur Road, Solapur 4.